Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

 1. KDO JSME

  Jsme společnost Flatfy OÜ (společnost s ručením omezeným, založená podle estonského právního řádu, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn 14147289), se sídlem Punane tn 24a, Lasnamae, Talin, Harju country, 13619, Estonsko (dále jen "my" nebo "naše"). Jsme vlastníky a provozovateli Stránek.
 2. ÚVOD

  Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás nanejvýš důležitá. Tyto zásady ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen "Zásady") specifikují, jakým způsobem a za jakým účelem používáme informace, které jsme o Vás získali (dále též jen osobní údaje). S těmito Zásadami se prosím pečlivě seznamte. Používáním těchto Stránek nebo jakýchkoliv na nich nabízených služeb souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, tak jak je uvedeno níže.


  Tyto Zásady se vztahují pouze na osobní údaje, které jsme o Vás získali ze Stránek nebo od třetích subjektů jako např. sociálních sítí. Nevztahují se na vlastnické údaje nám poskytnuté našimi partnery.


  Snažíme se co nejefektivněji minimalizovat množství osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, když tyto omezujeme výhradně na informace, které jsou z našeho pohledu nutné pro řádné a úplné prohlížení stránek.


  Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze na základě Vašeho výslovného, svobodného a informovaného souhlasu, uděleného na základě naší žádosti, zobrazené na našich Stránkách.


  Obecným pravidlem je poskytnutí Vašeho souhlasu pouze jednou. V případě změny Zásad ve vztahu k osobním údajům Vás budeme o této skutečnosti bezpodmínečně informovat, přičemž v této souvislosti může být případně opětovně vyžádán Váš souhlas znovu.

 3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

  Informace, které jste nám poskytnuli:Shromažďujeme informace, které jste nám při používání našich Stránek poskytnuli. Současně můžeme též shromažďovat jiné informace, jako např. o typu nemovitostí o které máte zájem, ceně a lokalitě předmětných nemovitostí atd. Rovněž můžeme shromažďovat informace, které jste nám poskytnuli při registraci nebo v souvislosti s registrací (zejména Vaše ID a e-mailovou adresu). V neposlední řadě shromažďujeme dále informace, které jste nám poskytnuli při komunikaci prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo jiným způsobem.


  Informace, které o Vás shromažďujeme:​Jedná se o odlišné informace od „informací, které jste nám poskytnuli“, neboť se vztahují k námi shromažďovaným technickým údajům. Například tedy můžeme shromažďovat technické informace, které by potenciálně mohly vést k Vaší identifikaci, jako například internetový protokol (IP) adresy využívaný Vaším počítačem pro připojení Vašeho zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon) k internetu, Vaše přihlašovací údaje, druh a verze prohlížeče, časové pásmo, druh a verze prohlížečových doplňků a rozšíření, operační systém a platforma, a/b testování a jeho verze. Současně můžeme shromažďovat informace o Vaší návštěvě, včetně jedinečného (URL) odkazu, jehož prostřednictvím jste se na naše Stránky dostali (včetně data a času), vyhledávaných či prohlížených produktů, době odpovědi stránky, chybách při stahování, délce prohlížení jednotlivých stránek, informace o interakci na stránkách (např. scrollování, kliknutí, přejetí myší), způsobech opuštění stránek a jakémkoliv telefonním číslu využitém pro kontaktování naší zákaznické podpory. Současně můžeme vést záznamy o inzerentech nebo partnerech, které jste kontaktovali a obsahu jim zasílaných emailů.


  Informace, které jsme o Vás obdrželi od třetích stran​:Vaše údaje můžeme získávat též v případě, že používáte jiné námi provozované internetové stránky nebo námi nabízené služby. V takové situaci budete informováni, že shromážděné údaje mohou být interně sdíleny a kombinovány s údaji shromážděnými na těchto Stránkách. Současně úzce spolupracujeme s třetími stranami (včetně, například, sociálních médií, obchodních partnerů, smluvních dodavatelů technických, platebních či přepravních služeb, inzertních sítí, analytiků, poskytovatelů vyhledávání a úvěrových společností) a můžeme získávat informace o Vás též od těchto subjektů.


 4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

  Hlavní použití

  Tato část Zásad popisuje, jakým způsobem Vaše údaje ve vztahu k Vašemu používání Stránek a našich služeb používáme. Doufáme, že Vaše informace budeme používat tak, jak od nás očekávate, tj. jmenovitě:


  • k tomu, abychom Vám poskytnuli služby nabízené na našich Stránkách;
  • v případě Vašeho příslušného souhlasu k předání vyhledávaných záznamů a zpráv našim členům, kterými jsou mj. realitní zprostředkovatelé, obchodní zástupci, zprostředkovatelé pronájmu, developeři nebo zahraniční soukromí prodejci, k usnadnění přímé komunikace s Vámi a poskytnutí více personalizované služby. Uvedené může zahrnovat kontaktování Vaší osoby ohledně relevantních nemovitostí, přidání do jejich klientské databáze za účelem budoucího kontaktu a nabídnutí svých doplňkových služeb;
  • za účelem poskytnutí služeb a informací třetím subjektům a našim členům, tak aby mohli otestovat svoji výkonnost;
  • pro přizpůsobení a zlepšení Vašeho prohlížení Stránek;
  • abychom Vám umožnili zúčastnit se na našich Stránkách dostupných interaktivních služeb nebo na našich Stránkách dostupných soutěží a akcí;
  • za účelem vynucení našich Smluvních podmínek;
  • za účelem Vašeho kontaktování pro zjištění Vašeho názoru o našich službách a příležitostného vyrozumění o důležitých změnách Smluvních podmínek nebo těchto Zásad, úprav těchto Stránek nebo našich služeb; a
  • pro zacílení relevantní reklamy při Vašem prohlížení Stránek.

  Technické využití

  Tato část Zásad popisuje, jakým způsobem používáme Vaše údaje a informace shromážděné při Vašeho prohlížení těchto Stránek. Tyto informace můžeme použít:


  • k identifikaci vzorů, které budeme moct využít ve své marketingové strategii a pro vývoj, správu, podporu a vylepšení našich služeb, funkcí a inzerátů;
  • k provedení hodnocení, na základě kterého budeme moct naše Stránky vylepšit a optimalizovat;
  • k tomu, abychom se ujistili, že obsah našich Stránek je prezentován nejefektivnějším způsobem a že je na Vašem počítači vhodně zobrazován;
  • pro správu našich Stránek a pro interní využití včetně odstraňování problémů, datové analýzy, testování, statistické a průzkumné účely; a
  • jako součást naší snahy zachovat Stránky bezpečné.

  Technické informace, které jsme o Vás získali, můžeme kombinovat s jinými údaji, tak abychom mohli Vaše informace lépe zpracovat způsobem, uvedeným v těchto Zásadách.


  Použivané pro marketing a komunikaci

  Vaše osobní údaje můžeme příležitostně využít za účelem, abychom Vám zasílali reklamní sdělení nebo umožnili třetím stranám obrátit se s nabídkou svých služeb. Předtím, než tak učiníme, se vždy snažíme vyžádat si Váš souhlas. Svůj souhlas s kontaktováním za reklamními a jinými účely můžete kdykoliv odvolat. Jste oprávněni Stránky vždy využívat bez nutnosti souhlas se zasíláním reklamních sdělení udělovat. Za reklamním a komunikačním účelem můžeme:


  • zasílat Vám přímá reklamních sdělení prostřednictvím emailu, sms, poštou nebo telefonicky nebo vybraných třetích osob;
  • doporučování a navrhování produktů a služeb Vám a dalším uživatelům našich stránek, které by Vás nebo je mohly zajímat;
  • komunikovat s Vámi prostřednictvím sociálních médií třetích osob a sdílet Vaše údaje se sociálními médii;
  • poskytnout Vaše údaje vybraným třetím osobám, u kterých se domníváme, že by Vás mohly kontaktovat s nabídkou produktů či služby, u kterých máme za to, že byste o ně mohli mít zájem; a
  • sledovat efektivitu naší přímé marketingové komunikace a Vaši reakce na ni.
 5. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

  K osobním údajům, které jsme od Vás nebo o Vás shromáždili, si ponecháváme přístup. Za těchto okolností za tyto informace zodpovídáme, jakož i za to, že s nimi bude zacházeno podle našich účinných smluvních podmínek či zásad.


  V případě prodeje nebo fúze našeho podniku, nebo v případě akvizice či prodeje jakéhokoliv podniku nebo aktiva může dojít ke zveřejnění Vašich osobních údajů případnému zájemci o koupi či prodej podniku nebo aktiva. Zajistíme, aby takovýto převod byl zabezpečený.


  V případě, že Vám nabídneme nebo poskytneme službu, která je poskytována naším jménem třetím subjektem, můžeme tomuto subjektu za účelem poskytnutí služby předat Vaše údaje. Používáním těchto Stránek souhlasíte s poskytnutím Vašich údajů třetím subjektům autorizovaným takovéto služby poskytnout. Současně můžeme třetí strany využít k poskytnutí služeb naším jménem, které mohou zahrnovat zpracování (nikoliv však užívání) Vašich údajů např. za účelem doplnění neúplné adresy nebo Vašich údajů, kterými disponujeme. V každém případě Vaše údaje nebudou předávány žádným osobám, které se ve smlouvě s námi nezavázaly poskytnout těmto adekvátní ochranu a současně neumožníme třetím stranám Vaše údaje bez Vašeho souhlasu využít k reklamním účelům.


  Vaše údaje můžeme současně zpřístupnit národním nebo mezinárodním veřejnoprávním orgánům, a to v případě, že jsou oprávněni si přístup k takovýmto informacím vyžádat.


  Vaše informace nezveřejníme, neprodáme nebo jinak neumožníme přístup žádné třetí osobě bez Vašeho souhlasu, nejedná-li se o případy zákonné povinnosti nebo účely odborné konzultace. Vaše údaje si uchováme pouze po dobu nezbytně nutnou, nikoliv však delší než jakou povoluje příslušná právní úprava.

 6. KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

  Námi shromažďované údaje mohou být přesunuty a uloženy na místě nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP​"). Údaje mohou být zpracovány našimi pracovníky nebo pracovníky některého z našich smluvních partnerů mimo EHP. Právní úprava příslušného území mimo EHP nemusí být totožná s právní úpravou EHP, nicméně jsme povinni zajistit, aby naši smluvní partneři mimo EHP přijali taková opatření a postupovali tak, aby Vaše údaje byly zabezpečené a bylo s nimi nakládáno v souladu s těmito Zásadami. Poskytnutím Vašich osobních údajů souhlasíte s takovýmto přesunem, uchováváním a zpracováváním.


  Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není s ohledem na aktuální technologický stav zcela bezpečný. Jakkoliv pro ochranu Vašich osobních údajů děláme maximum, nemůžeme nést za bezpečnost Vašich dat odesílaných na naše Stránky odpovědnost; jakékoliv odesílání proto probíhá výlučně na Vaše riziko. Po obdržení Vašich údajů budeme postupovat podle našich striktních zásad a bezpečnostních opatření, tak aby k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům nedošlo.


  Abychom zajistili, že nedojde k poškození, zničení, zpřístupnění nebo zveřejnění Vašich osobních údajů bez Vašeho souhlasu, postupujeme podle našich striktních pravidel. Počítače uchovávající takovéto informace jsou umístěny v zabezpečených prostorách s omezeným přístupem, přičemž za účelem zamezení neoprávněného elektronického přístupu využíváme firewall a další bezpečnostní prvky.


  K osobně identifikovatelným údajům mají přístup pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují pro výkon práce. Před zveřejněním informací Vás můžeme požádat o spolupráci při provedení bezpečnostní kontroly.

 7. VAŠE PRÁVA

  Máte veškerá práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů dle použitelného práva (například mj. práva domáhat se smazání osobních údajů, práva na přenos osobních údajů a další právními předpisy zaručená práva).
 8. COOKIES A SLEDOVÁNÍ

  Stejně jako mnoho jiných webových stránek i my používáme "cookies" za účelem personalizace Vaší návštěvy našich Stránek, zjednodušení procesu přihlášení a sledování používání našich Stránek. Pro získání úplných informací o námi používaných cookies, důvodech jejich používání a možnosti jejich zablokování se prosím seznamte s našimi Zásadami používání cookies.
 9. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

  Jakékoliv budoucí změny těchto Zásad budou zveřejněny na těchto stránkách, o čemž budete v případě potřeby vyrozuměni prostřednictvím e-mailu nebo jiným způsobem. Aktuálnost a případné změny těchto Zásad si prosím pravidelně kontrolujte.
Tato stránka používá cookies ke zlepšení uživatelského prostředí. Využíváním našich služeb souhlasíte s naším používáním cookie souborů. + Info
Ok