Smluvní podmínky

Před započetím prohlížení těchto a dalších Flatfy webových stránek se pečlivě seznamte s těmito smluvními podmínkami, které zakládají mezi námi a Vámi právně závazný vztah.

Co tyto podmínky obsahují?Tyto podmínky vymezují základní pravidla používání internetové stránky: www.flatfy.com (stejně jako dalších domén se stejným označením ve vlastnictví Flatfy OÜ), dále též souhrnně a/nebo jednotlivě jako „Stránky“.

Tyto smluvní podmínky se dále označují jako "Podmínky". Odkaz na „Vás“ nebo „Vaše“ je odkazem na uživatele těchto Stránek.
 1. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
 2. Používáním našich Stránek přijímáte tyto Podmínky
 3. Naše Podmínky můžeme upravovat
 4. Naše Stránky můžeme upravovat
 5. Vaše závazky a souhlasné používání
 6. Interaktivní služby a obsah
 7. Registrace
 8. Duševní vlastnictví
 9. Záruka
 10. Blokace stránek
 11. Naše Stránky můžeme pozastavit nebo omezit jejich činnost
 12. Neneseme odpovědnost za odkazované webové stránky
 13. Pravidla odkazování na naše Stránky
 14. Naše odpovědnost za Vám způsobenou škodu
 15. Použitelné právo
 16. Kvalita a zákaznická zpětná vazba
 1. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

  1. Jsme společnost Flatfy OÜ (společnost s ručením omezeným, založená podle estonského právního řádu, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn 14147289), se sídlem Punane tn 24a, Lasnamae, Talin, Harju country, 13619, Estonsko (dále jen "my" nebo "naše"). Jsme vlastníky a provozovateli Stránek.


  2. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu hello@flatfy.com nebo poštou na výše uvedené adrese.
 2. Používáním našich Stránek přijímáte tyto Podmínky

  1. Tyto podmínky vymezují základní pravidla, práva a povinnosti při používání a provozu Stránek.


  2. Používáním našich Stránek potvrzujete, že jste se seznámili a v plném rozsahu přijímáte tyto Podmínky a souhlasíte s jejich dodržováním. V případě Vašeho nesouhlasu s těmito Podmínkami se prosím používání našich Stránek zdržte.


  3. Tyto podmínky představují právně závazné ujednání (veřejná nabídka) mezi námi a Vámi.


  4. Tyto Podmínky mohou současně odkazovat na další podmínky použitelné v souvislosti s používáním našich Stránek jako například Zásady používání cookies a Zásady ochrany soukromí a osobních údajů. Používáním našich Stránek vyjadřujete rovněž svůj souhlas s obsahem těchto pravidel.


 3. Naše Podmínky můžeme upravovat

  1. Z důvodu změn právní úpravy nebo vnitropodnikových pravidel si vyhrazujeme právo tyto Podmínky příležitostně měnit a na Stránkách je aktualizovat. Před každou jednotlivou návštěvou našich Stránek se proto s těmito Podmínkami seznamte a ujistěte se, že jste porozuměli jejich aktuálnímu obsahu. Z důvodu snadného přístupu můžete odkaz na tyto Podmínky umístit ve svém prohlížeči mezi oblíbené stránky.
 4. Naše Stránky můžeme upravovat

  1. Obsah těchto Stránek, jejich funkce nebo jiné aspekty mohou být měněny, stejně jako mohou být tyto vyřazeny z provozu, pozastavena jejich činnost, v důsledku čehož může dojít k omezení Vašeho přístupu ke Stránkám (nebo k jednotlivým jejich částem). O zásadních změnách se Vás budeme snažit upozornit, takovéto upozornění nicméně není naší povinností.
 5. Vaše závazky a souhlasné používání

  1. Souhlasíte s tím, že jste výlučně odpovědní za to, že Váš počítačový systém (hardware a software) splňuje veškerá relevantní technická kritéria nezbytná pro prohlížení těchto Stránek a že je Váš počítačový systém s těmito Stránkami plně kompatibilní. V případě problému na straně Vašeho počítačového systému neneseme za řádné fungování Stránek jakoukoliv odpovědnost.


  2. Naše Stránky nebo náš systém nesmíte zneužívat. Zejména nesmíte obcházet bezpečnostní opatření, nabourávat se do systému nebo provoz našeho systému a těchto Stránek jinak narušovat, o některé z uvedených činností se pokoušet, a to bez ohledu na Vaše skutečné úmysly. Uvedeným se rozumí zejména: implementace virů, trojských koňů, počítačových červů, logických bomb nebo jakéhokoliv jiného obsahu způsobilého způsobit škodu. Nesmíte zneužívat formuláře umístěné na Stránkách, přičemž veškeré Vámi odesílané formuláře musí být vyplněny pravdivě a řádně. Tyto Stránky nesmíte používat s úmyslem narušit zákon, spáchat trestný čin nebo přestupek.


  3. Pro přístup k našim Stránkám nebo našemu systému, vyplňování a/nebo odesílání formulářů na naše Stránky, vyhledávání, zobrazování nebo získávání odkazu na jakoukoliv část našich Stránek nesmíte používat nebo se pokoušet používat jakýkoliv automatizovaný program (zejména web crawlery a spidery), vyjma případů, kdy se předmětný automatizovaný program sám jedinečně identifikuje v poli zástupce klienta a je zcela v souladu s Protokolem pro zakázání přístupu robotům („Povolený program“). Na stránkách není povoleno využívat technologie pro automatizované získávání dat. Jakékoliv automatizované získávání dat či pokus o automatizované získávání dat automatizovaným programem (jiným než Povoleným programem) bude považováno za zneužití našeho systému a těchto Stránek. Získávání přístupu k našem systému, jeho částem nebo k těmto Stránkám pomocí takovýchto automatizovaných programů (jiných než Povolených programů) je přísně zakázáno.


  4. Nejste oprávněni na Stránky nahrávat či žádným způsobem na nich používat nevhodnou mluvu nebo nevhodný obsah, nabízet, ať již formou emailu či jiným způsobem komunikace, komerční služby.
 6. Interaktivní služby a obsah

  1. Vyplnění a odeslání formuláře na našich Stránkách zakládá právo Flatfy zanést Vaše údaje do naší databáze. Takovéto použití Vašich údajů odpovídá našim Podmínkám.


  2. Ručíte za to, že k veškerému Vámi na Stránky nahranému obsahu (pokud k tomuto dojde) vlastníte příslušná autorská práva, nebo že použití takovéhoto obsahu zákonem chráněná práva a zájmy třetích osob nikterak nenarušuje. Veškerý na Stránky Vámi nahraný obsah bude považován za nedůvěrný, přičemž jsme oprávněni jej za jakýmkoliv účelem používat, množit, sdílet a zpřístupňovat třetím subjektům. Současně jsme oprávněni poskytnout informace o Vaší totožnosti třetímu subjektu, který tvrdí, že Vámi na Stránky nahraný obsah porušuje jeho zákonná práva.


  3. Názory vyjádřené uživateli na našich Stránkách nebo na jiných odkazovaných stránkách nemusí (nezbytně) vyjadřovat názory naše.


  4. Veškerý Vámi na Stránky nahraný obsah musí:

   1. buďte přesní;


   2. být správný; a


   3. dodržovat platné právní předpisy země, ze které byly nahrány


  5. Váš obsah nesmí:

   1. obsahovat ve vztahu k jakékoliv osobě materiál hanlivého charakteru;


   2. obsahovat jakýkoliv obscénní, urážlivý, rasistický, diskriminující, neetický, nemorální nebo hanlivý materiál; nebo


   3. obsahovat jakýkoliv obsah, který by mohl potenciálně porušovat právo duševního vlastnictví třetí osoby.
  6. Hodnocení porušení tohoto ustanovení je zcela na našem uvážení. V případě porušení těchto Podmínek můžeme podniknout jakékoli kroky, které považujeme za vhodné. Uvedené může zahrnovat následující:

   1. okamžité, dočasné nebo trvalé zamezení Vašeho práva naše Stránky používat;


   2. okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění Vámi na stránky nahraného materiálu;


   3. další právní postup vůči Vaší osobě; a


   4. v důvodech, které budeme považovat na vhodné, předání takovýchto informací příslušným veřejným orgánům.
  7. Nad rámec výše uvedených práv si dále vyhrazujeme právo bez předchozího upozornění a odůvodnění jakýkoliv na naše Stránky nahraný obsah či odkaz kdykoliv odstranit.


 7. Registrace

  1. K možnosti využití všech funkcí Stránek můžete vyplnit a odeslat nám registrační formulář. Registrací přijímáte tyto Podmínky a zavazujete se postupovat v souladu s nimi. Vaši žádost o registraci jsme oprávněni na základě našeho uvážení odmítnout.


  2. Každý uživatel je oprávněn se registrovat pouze jednou.


  3. Informace uvedené na těchto Stránkách jsou obecného charakteru a nejsou specifickou radou či doporučením.


  4. Zavazujete se k tomu, že veškeré nám za účelem registrace Vámi poskytnuté údaje budou úplné a řádné.


  5. O nepovoleném použití takovýchto údajů nebo prolomení bezpečnostních opatření těchto Stránek, o kterém se dozvíte, nás budete neprodleně informovat.


  6. V případě, kdy podle našeho názoru podstatným způsobem porušujete ustanovení těchto Podmínek, jsme oprávněni kdykoliv uživatelské ID, ať již Vámi vybrané nebo nám přiřazené, zablokovat.


  7. Zaručujeme, že uchovávání, používání, přenos, převod nebo jakékoliv další činnosti spojené s užitím Vašich osobních údajů v průběhu procesu registrace probíhají v souladu s příslušnými právními předpisy a našim nejlepším vědomím a svědomím v oblasti správy osobních údajů.


 8. Duševní vlastnictví

  1. Jsme vlastníky veškerých autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví k těmto Stránkám (zejména práv k databázím, obchodním značkám, označení služeb, obchodním názvům, textu, grafickým prvkům, kódům stránek, souborům a odkazům). Veškerá práva jsou vyhrazena. Jakékoliv neoprávněné použití bude považováno za narušení našich práv a postihováno podle zákona.


  2. Některý obsah umístěný na těchto Stránkách může zahrnovat odkazy na webové stránky třetích subjektů a na obsah třetích osob, když tento obsah používáme v souladu se zásadami spravedlivého použití. Za jakékoliv zneužití či narušení autorských práv třetích osob neneseme žádnou odpovědnost.


 9. Záruka

  1. Jakkoliv se snažíme o to, aby veškerý materiál dostupný na našich Stránkách (včetně odkazů na třetích strany) nebyl kontaminován, nemůžeme Vám zaručit, že předmětný materiál nebude žádnou virovou či jinou obdobnou infekci obsahovat.


  2. S ohledem na povahu softwaru a internetu Vám nezaručujeme, že Váš přístup a prohlížení Stránek bude plynulý a bezchybný. Jsme oprávněni jakoukoliv část našich Stránek bez předchozího upozornění zablokovat, odstranit či vyřadit z provozu. Za nemožnost Vaše údaje zpracovat v důsledku skutečností, které nemůžeme ovlivnit, neneseme žádnou odpovědnost.


  3. Informace uvedené na těchto Stránkách jsou obecného charakteru a nejsou specifickou radou či doporučením. Ačkoliv se snažíme, aby informace uvedené na našich Stránkách byly vždy aktuální, nezaručujeme Vám, že obsah umístěný na našich Stránkách bude vždy přesný, úplný a aktuální (v případě, že takováto záruka nevyplývá z příslušných právních předpisů).


  4. Nezaručujeme, že údaje o nemovitostech na těchto Stránkách jsou správné, úplné a aktuální.


  5. Nezaručujeme, že tyto Stránky nebo údaje na nich dostupné jsou v souladu s právním řádem odlišným od použitelného práva.


  6. V zákonem přípustném rozsahu vylučujeme aplikaci podmínek a záruk, které se na naše Stránky nebo obsah na nich umístěný výslovně nebo nevýslovně vztahují.


  7. Specifikace údajů o nemovitostech uvedených na těchto Stránkách pochází od realitních makléřů, obchodních zástupců, zprostředkovatelů pronájmů, pronajímatelů, zahraničních vlastníků nemovitostí nebo od developerů nebo Vás pouze odkazují na místa, na kterých se tyto údaje nacházejí. Nezaručujeme, že nám poskytnuté údaje o nemovitosti nebo odkazy na místa, na kterých se tyto údaje nacházejí, jsou úplné a správné. V případě, že se na tyto údaje spoléháte, činíte tak výhradně na své vlastní riziko. Předtím, než učiníte ve vztahu k nemovitosti či informaci obsažené na našich Stránkách jakékoliv právní jednání či rozhodnutí, doporučujeme Vám si úplnost a správnost těchto údajů vždy ověřit.
 10. Blokace stránek

  1. Vyhrazujeme si právo přístup k našim Stránkám, jednotlivým jejich částem nebo službám uživatelům podle našeho vlastního uvážení zamezit a/nebo omezit či zablokovat, a to dočasně či trvale. V takovém případě bude uživatel o přijetí předmětného opatření vyrozuměn, přičemž uživatel není oprávněn se o přístup k těmto Stránkám dále pokoušet, a to buď sám nebo pod jiným jménem.
 11. Naše Stránky můžeme pozastavit nebo omezit jejich činnost

   Naše Stránky jsou uživatelům přístupné bezplatně.

  1. Nezaručujeme, že naše Stránky nebo obsah na nich uvedený bude vždy nepřetržitě dostupný. Z obchodních a provozních důvodů jsme oprávněni přístup k našim Stránkám nebo k jakýmkoliv jejich částem pozastavit či omezit. Před takovýmto pozastavením či omezením budeme usilovat o to, aby byly uživatelé vždy předem informováni.


  2. Nesete plnou odpovědnost za to, že se těmito Podmínkami seznámí a že je budou dodržovat všechny osoby, které naše Stránky navštíví prostřednictvím Vašeho internetového připojení.
 12. Neneseme odpovědnost za odkazované webové stránky

  1. Tyto Stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů nebo částečně zobrazují informace získané z takovýchto webových stránek v souladu se zásadami spravedlivého použití. Jelikož nad jejich obsahem nemáme kontrolu, neneseme ani za přesnost a úplnost jakékoliv informace zobrazované v souvislosti s odkazovanými webovými stránkami jakoukoliv odpovědnost. Uvedené odkazy složí pouze pro zjednodušení a přehlednost. Produkty či služby nabízené na těchto webových stránkách nedoporučujeme (není-li výslovně uvedeno jinak). V případě, že se chystáte přejít z našich Stránek na webové stránky třetích osob, činíte tak výlučně na vlastní riziko.
 13. Pravidla odkazování na naše Stránky

  1. Bez našeho předchozího souhlasu nejste oprávněni na naše Stránky z jakýchkoliv jiných stránek odkazovat. Zejména nejste oprávněni umisťovat na jakoukoliv jinou stránku „hluboký“ odkaz na jakoukoliv část těchto Stránek. Jste oprávněni odkazovat na naše domovské stránky, a to pouze v případě, pokud takovýto odkaz (na základě našeho uvážení) není s to ohrozit naše dobré jméno či nás vystavit riziku. Vyhrazujeme si právo povolení k umístění odkazu na naše Stránky bez uvedení důvodu kdykoliv odvolat.


  2. Naše Stránky nesmí být včleňovány do žádných jiných stránek; současně nejste oprávněni odkazovat na žádnou část našich Stránek vyjma stránky domovské.


  3. Nesmíte odkazovat na naše Stránky takovým způsobem, který by mohl vyvolat dojem spolupráce, souhlasu či schválení, které však uzavřeny či uděleny nebyly.
 14. Naše odpovědnost za Vám způsobenou škodu

  1. Omezení naší odpovědnosti se netýká rozsahu, který by byl dle příslušné právní úpravy nepřípustný. Uvedené zahrnuje odpovědnost za úmrtí či újmu na zdraví způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců či dodavatelů nebo podvodem či uvedením v omyl.


  2. Podle předchozího odstavce neneseme odpovědnost za případné škody způsobené výpadky či chybami softwaru, internetového připojení nebo jiných okolností mimo naši kontrolu.


  3. Podle článku 14.1 neodpovídáme za ztrátu ID Vašeho účtu způsobenou výpadkem, chybou, ztrátou připojení, nebo jinak vzniklou Vaším nebo Vašemu počítačovému systému.


  4. Předmětné systémy spouštíme za účelem zamezení automatizovaným programům v neoprávněném přístupu k našemu systému a k těmto Stránkám. Používání automatizovaných programů za tímto účelem není povoleno, jakékoliv takovéto využití automatizovaných programů probíhá výlučně na Vaše riziko. Podle článku 14.1 neneseme odpovědnost za jakékoliv důsledky vzniklé používáním nebo v souvislosti s používáním automatizovaných programů za účelem získání neoprávněného přístupu k našemu systému nebo k těmto Stránkám.


  5. Neneseme jakoukoliv odpovědnost za škodu či újmu, která vznikla v důsledku Vašeho používání našich Stránek, stahování obsahu z našich Stránek nebo odkazovaných webových stránek, na Vašem počítači, programech, datech nebo jiném vlastnictví, způsobenou viry, odepřením služby nebo jiným technologicky škodlivým obsahem.


  6. Vylučujeme působnost veškerých záruk, podmínek, které se vztahují na naše Stránky nebo obsah na nich umístěný.

   Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu či újmu způsobenou v důsledku porušení smluvní povinnosti, trestného činu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jiným způsobem, pokud tato vznikla na základě nebo ve spojitosti:

   - používání nebo nemožnost používaání našich Stránek; nebo

   - použití nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich Stránkách.

   Zejména neneseme odpovědnost za:

   - ušlý zisk, tržby, podnikání nebo příjem;

   - přerušení podnikání;

   - ztráta očekávaných úspor;

   - ztráta obchodních příležitostí, dobré vůle nebo pověsti; nebo

   - jakákoli nepřímá nebo následná škoda nebo újma.
 15. Použitelné právo

  1. Jste-li spotřebitelem, vezměte prosím na vědomí, že se tyto Podmínky, předmět jejich úpravy a jejich vyhotovení řídí právní úpravou EU nebo jinou příslušnou právní úpravou. Vy i my jsme se domluvili, že případné spory budou výhradně projednávány a rozhodovány estonskými soudy.
 16. Kvalita a zákaznická zpětná vazba

  1. Usilujeme o to, aby veškerá zpětná vazba našich klientů byla řešena bezodkladně, spravedlivě a stejným způsobem, stejně jako aby byla řádně zaznamenána. V případě jakýchkoliv nápadů na vylepšení našich služeb se na nás prosím neváhejte obrátit na adrese hello@flatfy.com. Každou zpětnou vazbu našich zákazníků vítáme a podporujeme.


  Děkujeme za návštěvu našich Stránek. Přejeme Vám příjemné prohlížení!
Tato stránka používá cookies ke zlepšení uživatelského prostředí. Využíváním našich služeb souhlasíte s naším používáním cookie souborů. + Info
Ok